McLeodganj / Karmapa
17. Gyalwa Karmapa
17. Karmapa und Stephan Kulle